زیارتگاه خواجه خضر

زیارتگاه خواجه خضر

زیارتگاه خضر در کنار جاده بندرعباس سورو قرار دارد. این گنبد مخروبه به خواجه خضر شهرت دارد و محل ادای نذرهای مردم است. از باقی مانده بنا و ترکیب ابتدایی آن، تقلید زیگورات ایلامی ها و بابلی ها و سبک گنبد سازی مضرس جنوب ایران به خوبی مشخص است. گنبد بر مکعبی که اضلاع جانبی مستطیل شکل دارد، بر روی چند ردیف پلکان مانند قرار گرفته  که به منزله سکوی عمارتی بوده و اکنون از بین رفته است. سبک ساختمان این بقعه، به بقعه خضر در بندرکنگ و بقعه خضر جزیره هرمز بسیار شباهت دارد. به نظر می رسد که در اطراف این زیارتگاه، قبرستان قدیمی متروکه ای وجود دارد که هم اکنون در اعماق ماسه های دریایی مدفون گشته است. خضر و الیاس که زیارتگاه های بسیاری در جنوب ایران دارند، هردو در افسانه های ایران مشهورند. خضر زنده جاوید و موکل دریاها ست. از این رو، هرگاه صید کم شود و یا خطری در دریا پیش بینی شود، ماهی گیران در بقاع خضر و الیاس نذر و قربانی می کنند.

 

نظر شما در مورد این مکان چیست؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Khajeh Khidr Shrine

 

What is your opinion about this place?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *