فرش خاکی

 

از سال 1387 در نیمه ی دوم سال که فصل مناسب سفر به مناطق جنوبی است، فرش خاکی هرمز كه با استفاده از خاک‌های رنگارنگ جزیره ترسیم می‌شود، بهانه‌ای است تا هنرمندان گرد هم آیند و نقش خاک را بر دل زمین بزنند.
ادعا می‌شود که این بزرگ‌ترین فرش خاکی جهان است!

 

فرش خاکی هرمز

فرش خاکی هرمز

فرش خاکی هرمز

فرش خاکی هرمز

 

فراموش نكنید؛ «خاک» یكی از دیدنی‌های هرمز است! وقتی كه می‌گوییم نقره‌ای و طلایی و سرخ، فقط واژه است، نقره‌ای خود طیفی می‌شود كه با رنگ آفتاب بازی می‌كند، گاهی كم‌رنگ‌تر و گاهی پررنگ‌تر، گاهی از فرط روشنایی به رنگ آسمان‌ها نزدیك می‌شود و گاهی از فرط تیرگی گویی می‌شود ذره‌ای از دل شب كه نور مهتاب بر آن می‌تابد.بقیه رنگ‌ها نیز همین است، خاك سرخ فقط یك تمثیل است تا تو را به دنیای آرزوها و دنیای رنگ‌ها ببرد. خاک است و آفتاب و رنگ، آن‌قدر پرتلالو كه نقش خیال می‌زند و بسیاری كه نقش هنر در ذهن دارند، در مناسبت‌های مختلف بر ساحل این جزیره گرد هم می‌آیند و فرشی از خاک با طرح‌های بكر ترسیم می‌كنند.

 

فرش خاکی هرمز

فرش خاکی

فرش خاکی هرمز

فرش خاکی هرمز

فرش خاکی هرمز

البته مدتی‌ست که رویداد فرش خاکی هرمز به دلیل جلوگیری از هدر رفتن خاک رنگین و طبیعت ناب جزیره هرمز برگزار نمی شود.

 

فرش خاکی هرمز

ساحل فرش خاکی هرمز

 

دیگر نکته جالب و قابل توجه این ساحل، وجود سنگی درون آب دریاست که سالیان سال است سکونت‌گاه مرغان دریایی شده و با جَزر و مَد آب هیچگاه کامل به زیر آب نمی رود و همیشه مرغی بر روی آن نشسته است.

 

ساحل فرش خاکی هرمز

سنگ مرغان دریایی هرمز

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

فرش خاکی

فراموش نكنید؛ «خاك» یكی از دیدنی‌های هرمز است! وقتی كه می‌گوییم نقره‌ای و طلایی و سرخ، فقط واژه است، نقره‌ای خود طیفی می‌شود كه با رنگ آفتاب بازی می‌كند، گاهی كم‌رنگ‌تر و گاهی پررنگ‌تر، گاهی از فرط روشنایی به رنگ آسمان‌ها نزدیك می‌شود و گاهی از فرط تیرگی گویی می‌شود ذره‌ای از دل شب كه نور مهتاب بر آن می‌تابد.بقیه رنگ‌ها نیز همین است، خاك سرخ فقط یك تمثیل است تا تو را به دنیای آرزوها و دنیای رنگ‌ها ببرد. خاك است و آفتاب و رنگ، آن‌قدر پرتلالو كه نقش خیال می‌زند و بسیاری كه نقش هنر در ذهن دارند، در مناسبت‌های مختلف بر ساحل این جزیره گرد هم می‌آیند و فرشی از خاك با طرح‌های بكر ترسیم می‌كنند.

 

فرش خاکی

فرش خاکی

فرش خاکی

فرش خاکی

 

از سال 1387 در نیمه ی دوم سال که فصل مناسب سفر به مناطق جنوبی است، فرش خاكی هرمز كه با استفاده از خاك‌های رنگارنگ جزیره ترسیم می‌شود، بهانه‌ای است تا هنرمندان گرد هم آیند و نقش خاك را بر دل زمین بزنند.
ادعا می‌شود که این بزرگ‌ترین فرش خاکی جهان است!

 

فرش خاکی

فرش خاکی

فرش خاکی

فرش خاکی

فرش خاکی

البته مدتی‌ست که این رویداد به دلیل جلوگیری از هدر رفتن خاک رنگین و طبیعت ناب جزیره هرمز برگزار نمی شود.

 

فرش خاکی

فرش خاکی

 

دیگر نکته جالب و قابل توجه این ساحل، وجود سنگی درون آب دریاست که سالیان سال است سکونتگاه مرغان دریایی شده و با جَزر و مَد آب هیچگاه کامل به زیر آب نمی رود و همیشه مرغی بر روی آن نشسته است.

 

ساحل فرش خاکی

سنگ مرغان دریایی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

از سال 1387 در نیمه ی دوم سال که فصل مناسب سفر به مناطق جنوبی است، فرش خاکی هرمز كه با استفاده از خاک‌های رنگارنگ جزیره ترسیم می‌شود، بهانه‌ای است تا هنرمندان گرد هم آیند و نقش خاک را بر دل زمین بزنند.
ادعا می‌شود که این بزرگ‌ترین فرش خاکی جهان است!

 

فرش خاکی هرمز

فرش خاکی هرمز

فرش خاکی هرمز

فرش خاکی هرمز

 

فراموش نكنید؛ «خاک» یكی از دیدنی‌های هرمز است! وقتی كه می‌گوییم نقره‌ای و طلایی و سرخ، فقط واژه است، نقره‌ای خود طیفی می‌شود كه با رنگ آفتاب بازی می‌كند، گاهی كم‌رنگ‌تر و گاهی پررنگ‌تر، گاهی از فرط روشنایی به رنگ آسمان‌ها نزدیك می‌شود و گاهی از فرط تیرگی گویی می‌شود ذره‌ای از دل شب كه نور مهتاب بر آن می‌تابد.بقیه رنگ‌ها نیز همین است، خاك سرخ فقط یك تمثیل است تا تو را به دنیای آرزوها و دنیای رنگ‌ها ببرد. خاک است و آفتاب و رنگ، آن‌قدر پرتلالو كه نقش خیال می‌زند و بسیاری كه نقش هنر در ذهن دارند، در مناسبت‌های مختلف بر ساحل این جزیره گرد هم می‌آیند و فرشی از خاک با طرح‌های بكر ترسیم می‌كنند.

 

فرش خاکی هرمز

فرش خاکی

فرش خاکی هرمز

فرش خاکی هرمز

فرش خاکی هرمز

البته مدتی‌ست که رویداد فرش خاکی هرمز به دلیل جلوگیری از هدر رفتن خاک رنگین و طبیعت ناب جزیره هرمز برگزار نمی شود.

 

فرش خاکی هرمز

ساحل فرش خاکی هرمز

 

دیگر نکته جالب و قابل توجه این ساحل، وجود سنگی درون آب دریاست که سالیان سال است سکونت‌گاه مرغان دریایی شده و با جَزر و مَد آب هیچگاه کامل به زیر آب نمی رود و همیشه مرغی بر روی آن نشسته است.

 

ساحل فرش خاکی هرمز

سنگ مرغان دریایی هرمز

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

از سال 1387 در نیمه ی دوم سال که فصل مناسب سفر به مناطق جنوبی است، فرش خاکی هرمز كه با استفاده از خاک‌های رنگارنگ جزیره ترسیم می‌شود، بهانه‌ای است تا هنرمندان گرد هم آیند و نقش خاک را بر دل زمین بزنند.
ادعا می‌شود که این بزرگ‌ترین فرش خاکی جهان است!

 

فرش خاکی هرمز

فرش خاکی هرمز

فرش خاکی هرمز

فرش خاکی هرمز

 

فراموش نكنید؛ «خاک» یكی از دیدنی‌های هرمز است! وقتی كه می‌گوییم نقره‌ای و طلایی و سرخ، فقط واژه است، نقره‌ای خود طیفی می‌شود كه با رنگ آفتاب بازی می‌كند، گاهی كم‌رنگ‌تر و گاهی پررنگ‌تر، گاهی از فرط روشنایی به رنگ آسمان‌ها نزدیك می‌شود و گاهی از فرط تیرگی گویی می‌شود ذره‌ای از دل شب كه نور مهتاب بر آن می‌تابد.بقیه رنگ‌ها نیز همین است، خاك سرخ فقط یك تمثیل است تا تو را به دنیای آرزوها و دنیای رنگ‌ها ببرد. خاک است و آفتاب و رنگ، آن‌قدر پرتلالو كه نقش خیال می‌زند و بسیاری كه نقش هنر در ذهن دارند، در مناسبت‌های مختلف بر ساحل این جزیره گرد هم می‌آیند و فرشی از خاک با طرح‌های بكر ترسیم می‌كنند.

 

فرش خاکی هرمز

فرش خاکی

فرش خاکی هرمز

فرش خاکی هرمز

فرش خاکی هرمز

البته مدتی‌ست که رویداد فرش خاکی هرمز به دلیل جلوگیری از هدر رفتن خاک رنگین و طبیعت ناب جزیره هرمز برگزار نمی شود.

 

فرش خاکی هرمز

ساحل فرش خاکی هرمز

 

دیگر نکته جالب و قابل توجه این ساحل، وجود سنگی درون آب دریاست که سالیان سال است سکونت‌گاه مرغان دریایی شده و با جَزر و مَد آب هیچگاه کامل به زیر آب نمی رود و همیشه مرغی بر روی آن نشسته است.

 

ساحل فرش خاکی هرمز

سنگ مرغان دریایی هرمز

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *