کوه برفی

 

در مسیر حرکت از دره رنگین کمان به دره مجسمه‌ها کوهی را خواهید دید که با تمامی کوه های دیگری که در کنار آنها قرار گرفته است متفاوت است. کوه های دیگر از خاک های رنگی جزیره شکل گرفته اند اما این کوه زیبا یکپارچه از نمک تشکیل شده است و بخاطر ساختار بلور ها و سنگ های نمک اینگونه بنظر میرسد که تمامی سطح این کوه از برف پوشیده شده است و به همین خاطر آن را «کوه برفی» می‌نامند. به مسافران پیشنهاد میشود که برای لحظاتی هم که شده در محدوده این کوه زیبا توقف کنید و آن را از نزدیک مشاهده کنید.

کوه برفی

1 Comment

  1. Anonymous says:

    سایتتون فوق العاده است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

در مسیر حرکت از دره رنگین کمان به دره مجسمه‌ها کوهی را خواهید دید که با تمامی کوه های دیگری که در کنار آنها قرار گرفته است متفاوت است. کوه های دیگر از خاک های رنگی جزیره شکل گرفته اند اما این کوه زیبا یکپارچه از نمک تشکیل شده است و بخاطر ساختار بلور ها و سنگ های نمک اینگونه بنظر میرسد که تمامی سطح این کوه از برف پوشیده شده است و به همین خاطر آن را «کوه برفی» می‌نامند. به مسافران پیشنهاد میشود که برای لحظاتی هم که شده در محدوده این کوه زیبا توقف کنید و آن را از نزدیک مشاهده کنید.

کوه برفی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *