ساحل تخم گذاری لاکپشت‌ها

از نه گونه لاك‌پشت‌هاي دريايي، پنج گونه لاك‌پشت دريايي، لاك پشت عقابي(Eretmochelys imbericat)، لاك پشت سبز (Chelonia mydas)، لاك‌پشت قرمز (Caretta caretta)، لاك‌پشت زيتوني (Lepidochelys olivacea) و لاك‌پشت چرمي (Dermochelys coriacea) در خليج فارس وجود دارند.
بدليل بسترهاي مناسب در سواحل اطراف جزيره قشم، این پنج گونه لاکپشت در آبهاي اطراف جزيره قشم مشاهده مي‌شوند و ساحل تخم گذاری لاکپشت‌ها چراگاه مناسبي براي اين آبزيان به حساب مي‌آيد.

ساحل تخم گذاری لاکپشت‌ها قشم

روستای شیب دراز و سواحل گسترده آن محل حضور لاک پشت های دریایی و لاک پشت های منحصر به فرد پوزه عقابی است که همه ساله از اواسط اسفند ماه تا پایان خرداد برای تخم گذاری به ساحل تخم گذاری لاکپشت‌ها قشم می آیند.هر لاک پشت در هر فصل در حدود ۳۰۰ تخم طی ۳ مرحله در طول ۲۰ روز تخم گذاری می کند و آن را در چاله ای که ایجاد می کنند، پنهان می کُنند. پس از دو ماه تخم ها سر از خاک بر می آورند و به طرف نور مهتاب که در دریا منعکس است حرکت می کنند.

ساحل تخم گذاری لاکپشت‌ها قشم

از شاهکارهای خلقت این است که بچه لاک پشتهایی که در این محل سر از تخم بر می آورند پس از ۳۰ سال که بالغ می شوند جهت تخمگذاری دوباره به زادگاه خود بر می گردند و تخمگذاری می کنند.دیدن لاک پشتهای پوزه عقابی در هنگام چاله کندن و تخم گذاری و دیدن بچه لاک پشت های بسیار کوچک که از تخم بیرون می آیند و به طرف نور حرکت می کنند از جاذبه های اکوتوریستی جزیره پهناور قشم است.

ساحل تخم گذاری لاکپشت‌ها قشم

ساحل تخم گذاری لاکپشت‌ها قشم

ساحل تخم گذاری لاکپشت‌ها قشم

ساحل تخم گذاری لاکپشت‌ها قشم

ساحل تخم گذاری لاکپشت‌ها قشم

ساحل تخم گذاری لاکپشت‌ها قشم

ساحل تخم گذاری لاکپشت‌ها قشم

ساحل تخم گذاری لاکپشت‌ها قشم

ساحل تخم گذاری لاکپشت‌ها قشم

ساحل تخم گذاری لاکپشت‌ها قشم   ساحل تخم گذاری لاکپشت‌ها قشم

ساحل تخم گذاری لاکپشت‌ها قشم  ساحل تخم گذاری لاکپشت‌ها قشم

نظر شما در مورد این مکان چیست ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

از نه گونه لاك‌پشت‌هاي دريايي، پنج گونه لاك‌پشت دريايي، لاك پشت عقابي(Eretmochelys imbericat)، لاك پشت سبز (Chelonia mydas)، لاك‌پشت قرمز (Caretta caretta)، لاك‌پشت زيتوني (Lepidochelys olivacea) و لاك‌پشت چرمي (Dermochelys coriacea) در خليج فارس وجود دارند.
بدليل بسترهاي مناسب در سواحل اطراف جزيره قشم، این پنج گونه لاکپشت در آبهاي اطراف جزيره قشم مشاهده مي‌شوند و ساحل تخم گذاری لاکپشت‌ها چراگاه مناسبي براي اين آبزيان به حساب مي‌آيد.

ساحل تخم گذاری لاکپشت‌ها قشم

روستای شیب دراز و سواحل گسترده آن محل حضور لاک پشت های دریایی و لاک پشت های منحصر به فرد پوزه عقابی است که همه ساله از اواسط اسفند ماه تا پایان خرداد برای تخم گذاری به ساحل تخم گذاری لاکپشت‌ها قشم می آیند.هر لاک پشت در هر فصل در حدود ۳۰۰ تخم طی ۳ مرحله در طول ۲۰ روز تخم گذاری می کند و آن را در چاله ای که ایجاد می کنند، پنهان می کُنند. پس از دو ماه تخم ها سر از خاک بر می آورند و به طرف نور مهتاب که در دریا منعکس است حرکت می کنند.

ساحل تخم گذاری لاکپشت‌ها قشم

از شاهکارهای خلقت این است که بچه لاک پشتهایی که در این محل سر از تخم بر می آورند پس از ۳۰ سال که بالغ می شوند جهت تخمگذاری دوباره به زادگاه خود بر می گردند و تخمگذاری می کنند.دیدن لاک پشتهای پوزه عقابی در هنگام چاله کندن و تخم گذاری و دیدن بچه لاک پشت های بسیار کوچک که از تخم بیرون می آیند و به طرف نور حرکت می کنند از جاذبه های اکوتوریستی جزیره پهناور قشم است.

ساحل تخم گذاری لاکپشت‌ها قشم

ساحل تخم گذاری لاکپشت‌ها قشم

ساحل تخم گذاری لاکپشت‌ها قشم

ساحل تخم گذاری لاکپشت‌ها قشم

ساحل تخم گذاری لاکپشت‌ها قشم

ساحل تخم گذاری لاکپشت‌ها قشم

ساحل تخم گذاری لاکپشت‌ها قشم

ساحل تخم گذاری لاکپشت‌ها قشم

ساحل تخم گذاری لاکپشت‌ها قشم

ساحل تخم گذاری لاکپشت‌ها قشم   ساحل تخم گذاری لاکپشت‌ها قشم

ساحل تخم گذاری لاکپشت‌ها قشم  ساحل تخم گذاری لاکپشت‌ها قشم

نظر شما در مورد این مکان چیست ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *